ข้อมูล eBook

ชื่อ: โปรดอยู่ในความดัดจริต

ผู้แต่ง: พึงเนตร อติแพทย์

สำนักพิมพ์: อักขระบันเทิง

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"‘โปรดอยู่ในความดัดจริต’ เป็นหนังสือที่ร้อยเรียง ถ่ายทอดความคิด ความต้องการเสรีภาพของมนุษย์ การค้นหาอัตลักษณ์ และสะท้อนภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างถึงแก่น ไม่ว่ายุคสมัยใด วัยใด หรืออาชีพใด ก็ล้วนต้องการอิสรภาพและเสรีภาพด้วยกันทั้งนั้น ทว่าสังคมที่วุ่นวายทุกวันนี้นั้น เป็นเพราะเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง เรากำลังกลายเป็นสังคมที่ลืมรากเหง้าของตนเอง ต่างจากชาติบ้านเมืองในอดีตที่งดงามทั้งผู้คน สังคม และความสุข เพราะเรามีสิ่งที่งามให้ยึดเหนี่ยว ให้ภาคภูมิในความเป็นตัวตนของเรา อ่านแล้วทำให้ต้องหยุดคิดและหันกลับมามองตัวเรา มองสังคมรอบตัว และมองชาติบ้านเมืองด้วยความมีสติสัมปชัญญะ ด้วยสายตาที่เพ่งพินิจมากยิ่งขึ้น
สุมิตรา ศรีสมบัติ
อดีตผู้ว่าราชการจังกวัดสุโขทัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-01 01:17
2018-07-20 01:13