ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic 2010

ผู้แต่ง: สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010
- หลักการเขียนโปรแกรมและแก่นของภาษา Visual Basic 2010
- รู้จักและใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Visual Basic 2010
- ตรวจสอบและจัดการความผิดพลาดจากการพัฒนาแอพพิลเคชัน
- การใช้งาน .NET Namespace ครอบคลุมทุกรูปแบบ
- การพัฒนาแอพพลิเคชันฐานข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูล Access และ SQL Server
- การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET 4.0
- สร้างชุดติดตั้งเพื่อการนำแอพพลิเคชันไปเผยแพร่ใช้งาน